Aktif Ziyaretçi: 3 Toplam : 851456
Mail Yaz Ana Sayfaya Dön Mail  Yaz Ana Sayfaya Dön
 
Üye Girişi
Kullanıcı
 
Şifre
 
 
  Yeni Üye Ol | Şifremi Unuttum  

VİZE İŞLEMLERİ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
İllerimizde Hava Durumu
 
 
 
  YURTİÇİ & YURTDIŞI & GEZİ & REZERVASYON & PAKET TUR KAYIT & SATIŞ SÖZLEŞMESİ
 

Sözleşmenin ön kısmında adı ve soyadı yazılı şahıs ile bu satış sözleşmesinde adı geçen ve kayıtları kabul edilen şahıslar arasında aşağıda yazılı şartlarda bir SATIŞ SÖZLEŞMESİ akdedilmiştir.
Taksitli satışlarda;
a) Mal ve hizmetleri peşin satış fiyatı,
b) Vadeye göre faiz ile birlikte ödenecek toplam satış fiyatı,
c) Faiz miktarı,faizin hesaplandığı yıllık oran,gecikme faizi oranı,
d) Ön ödeme tutarı,
e) Ödeme planı, Gibi hususları gösteren ve yapılması TÜKETİCİNİN KORUMASI HAKKINDAKİ KANUN hükümleri gereğince yasal zorluluk arz eden TAKSİTLİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ , işbu sözleşmenin eki olup, özel hükümlerinin mevcudiyeti sebebiyle, öncelikle TAKSİTLİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ hükümleri , taraflar arasında tatbik görür. Taksitli satış sözleşmesinde yer almayan diğer hususlarda işbu sözleşme hükümleri geçerli olur. Sözleşme hakkında yazılı hüküm bulunmayan hususlarda 08/03/1995 tarihinde resmi gazetede yayınlanan 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanunun hükümleri ile 1618 sayılı TÜRSAB kanunu , 2634 sayılı Turizm Teşvik Kanunu , Seyahat Acentaları yönetmelik hükümleri , İHA/UFTAA konvansiyon hükümleri sair turizm mevzuatı ile BK. Ve TTK genel hükümleri tatbik olunur.Tarafların anlaşmazlığa düşmesi halinde TÜRSAB TAHKİM KURULU yetkili ve görevli kabul edilmiştir. Anlaşmazlıklara TÜRSAB ÇİZELGESİ tatbik olunacaktır.

I ) KAYIT
1) Geziye veya arz olunan hizmete kayıt için ilanlarda veya , taraflar arasında aksine yazılı bir husus kararlaştırılmamışsa gezi ücretine mahsuben kişi başı ilan olunan bedelin %20'sinin nakit olarak kayıt anında ödenmesi, geri kalanın gezinin başlamasından 10 gün önce tamamlanması gereklidir. Bakiyenin tamamlanmaması , kayıttan vazgeçilmesi , iptal edilmesi gibi hallerde kayıt öncesi veya ön kayıt sırasında alınmış bulunan kaparo, vazgeçme tazminatı olarak MASMAVİ TURİZM tarafından alıkonulur ve kişilerin kayıtları iptal olunur.Kayıtları iptal olunan kişilerin yerlerine MASMAVİ TURİZM başkaca kişileri kaydedebilir. Yeri, yeni kayıtla dolduran kişi veya kişiler yerlerinin başkalarına satılmış olduğunu ileri sürerek, ödemiş bulundukları ön ödemenin cayma tazminatı olarak mahsup edilmemesini ve bedelin kendilerine iade edilmesini talep edemezler.

2) Şayet satışı yapılan husus taksitle satılabilen bir hizmet türü ise hizmet bedelinin yukarıda yazılı peşinatı ile taksitlerin vadesinde ödeneceğini teminen düzenlenecek ÇEK,SLİP,POLİÇE,MAİL ORDER veya BONOLAR eksiksiz tanzim olunup,MASMAVİ TURİZM'e teslim edilmiş ise kayıt kesinleşmiş olur. Bunların tanzimi ve teslimi yapılmadığı hallerde kaydı kesinleştirip, kesinleştirmemek hususundaki irade MASMAVİ TURİZM 'e aittir. Tanzim olunan kambiyo evrakının birinin vadesinde ödenmemesi halinde vadesi gelmemiş diğer kambiyo evrakları da BK ve TTK ilgili hükümler doğrultusunda borçluya verilecek 4 haftalık önel ve 1 haftalık ödeme süresi içerisinde muaccel olur. Vadesinde ödenmeyen alacaklara aylık %10 Temerrüt faizi ve %15 Avukatlık ücreti ile %5 oranında tahsil masrafı tahakkuk ettirilir.

3) Kayıt kesinleştikten sonra , SATIŞIN KESİNLEŞMESİ için ; Kaydın yukarıdaki şartlarda yapılması ve gezinin gerçekleşmesi için ilan olunan gerekli yolcu sayısı kadar kesin kaydın yapılmış olması gereklidir.Gezi tarihinden önce veya kesin kayıtların yapılmasından sonra gerek otel, gerek ulaşım, gerek vergi gibi yurt içinde veya yurt dışında ödenmesi zorunlu ve gezi ile ilgili harcamalardaki fiyat artışları, kur farkları, müşteriye en kısa zamanda bildirilir. Gezi toplam bedelinin %15 'ini aşmayan bu gibi fiyat artışları işbu sözleşme hükümleri çerçevesinde müşteri peşinen kabul edilmiş sayılır. Ödenmesi gereken toplam bedelin %15'ini aşmayan bu gibi durumlarda, müşteri vaki artışı kabul etmediğini , kendisine yapılan bildirimi müteakip bir gün içinde yazılı olarak bildirdiği taktirde, kaydı silinir, gezi bedeli kendisine satışı yapan şube tarafından iade olunur, ancak paranın iadesi anına kadar satılan hizmet ile ilgili olarak yapılmış veya yapılması zorunlu harcamalar bu bedelden mahsup edilir.Müşteri vaki artışı kabul etmediğine dair yazılı müracaata bulunmadığı taktirde artışı ve artış sebebiyle ödenmesi gereken ek miktarı zımnen kabul etmiş sayılır.Tahakkuk eden bu farkın da I/1 madde doğrultusunda derhal MASMAVİ TURİZM 'e ödenmesi gerekir.Müşteriye fiyatlardaki değişikliklerin bildirimi II/3 madde doğrultusunda yapılır.

II ) İPTAL / VAZGEÇME
1) Kesin kaydı alınan müşterinin , almayı düşündüğü hizmetten vazgeçmesi veya iptal ettirmek istemesi halinde; gezinin başlamasından 30 gün öncesine kadar MASMAVİ TURİZM tarafından alınan paraya ilişkin makbuz ve geziden vazgeçildiğini belirten yazılı beyan ile birlikte gelindiğinden alınmış bulunan bedel aynen iade olunur. Varsa çek ve senetleri de en kısa sürede aynen veya en geç üzerlerinde yazılı vadeyi takip eden 1.hafta içinde , şayet bedelleri müşteri tarafından üçüncü kişilere ödenmişse , müşterinin ödediği çek veya senet bedeli nakit olarak makbuz mukabilinde müşteriye iade olunur.Müşteriden ödemiş olduğu senedin aslı alınır ve düzenlenen makbuza bağlanır.Kayıtların kesinleşmesinden sonra müşteri tarafından yapılacak isim değişiklikleri için ayrıca her kişi için toplam gezi bedelinin % 5'i tutarında ek ücret alınır.
a) Yurtiçi ve Yurtdışı Gezi Satışlarında ; İptal tarihi seyahat başlangıcından 15 gün önce yada daha fazla olan toplam tur iptallerinde toplam tur bedelinin %90 'ını , 14-8 gün arasında toplam tur bedelinin %50 'si iade edilir, 7-0 gün arasında hiçbir iade yapılmaz.
b) İptal Hakkı ; Giriş tarihinden 7 gün önce bakiyesi kapatılmayan tüm turları MASMAVİ TURİZM 'in bildirimsiz iptal hakkı vardır.

III ) GECİKMELER
1) Gezi ücretini ödediği ve satış kesinleştiği halde gezinin başlama yerinde zamanında bulunmayarak geziye katılamayan , hastalanıp, sıhhi sebeplerden geziye devam edemeyen , ulaşım aracını gezinin her hangi bir aşamasında kaçıran, yerel yasalara, örf ve adetlere uymama gibi nedenlerden seyahatten alıkonulanlara karşı MASMAVİ TURİZM 'in hiçbir sorumluluğu olmaz.
2) Bu gibi durumlarda gezi ücretinden de herhangi bir iade yapılmaz. Ancak müşterinin organizasyona kendi imkanları ile yetişip kaldığı yerden iştirak etme hakkı mahfuzdur. Yasada belirlenen mücbir sebepler nedeni ile yarım kalan veya hiç gerçekleştirilemeyen gezi bedellerinin de iadesi yapılmaz.Talep olunamaz.

IV ) ŞİRKETİN SORUMLULUĞU
1) MASMAVİ TURİZM 1618 sayılı yasa gereğince AG Grubu bir seyahat acentası olup, Yurtiçi gezilerinde ''C'' grubu seyahat acentaları gibi faaliyet gösterir.Bu bakımdan Türk müşterilerine tertiplediği gezilerde 1618 sayılı yasa hükmü gereğince bakanlık tarafından belge almış tercüman rehberleri yerine , grup lideri statüsünde personel istihdam edebilir.
2) MASMAVİ TURİZM, geziye katılanlarla, otel, taşıyıcı firmalar ve gezi ile ilgili tüm konularda aracı konumundadır. Verdiği hizmet aracılık faaliyeti ile sınırlıdır.Bu nedenle kendisine müracaat ile geziye kayıt olanların şirket ile taşımayı üstlenen müesseseler arasında yapılmış anlaşmalar hilafına araçların programlarında gösterilen saatlerde hareket yerinde bulunmamasından, kara , hava ve deniz araçlarının her türlü gecikmelerden , arızalanmalarından , kaçırılmalarından, sis, tipi, fırtına ve her türlü olumsuz hava koşullarından , yol engeli gibi sebeplerden , yol güzergahlarının değiştirilmelerinden, grev, terör, savaş veya benzeri mücbir sebeplerden veya ulaşım aracını kullananın veya üçüncü kişilerin şahsi kusurlarından veya teknik hususlardan kaynaklanan her türlü aksaklık ve maddi, manevi hasarlı kazalardan MASMAVİ TURİZM işleten sıfatı da bulunmaması hasbiyle sorumlu tutulamaz.Ancak bu gibi hallerin vukuunda o günün verdiği tüm imkanlardan yararlanılarak programın geri kalan kısmının tamamlanmasına çalışılır.Meydana gelen olay veya olaylar sebebi ile MASMAVİ TURİZM tarafından müşteri adına yapılmış , belgeli harcamalar gezi sonrası müşteriden ayrıca talep olunabilir.
3) Her türlü gezilerde , geziye katılan yolcunun 50 cm X 70 cm ebatlarından büyük olmamak kaydı ile iki valiz, uçaklı seyahatlerde ise 20 kg. bagaj hakkı vardır.Valizlerin ve içinde eşyanın her türlü sorumluluğu sahiplerine aittir. Kokan, akan, yanıcı veya patlayıcı vasıfları olan veya çevresine rahatsızlık veren eşyalar taşıt araçlarına alınmazlar.Aksi hususunda açıkça izin verilmediği durumlarda yolcu beraberinde hayvan taşınamaz. Yolcunun gezi sırasında kullandığı eşyaların her türlü kaybından , hasara uğramasından , unutulmasından kendisi sorumludur. MASMAVİ TURİZM yolcuların eşyalarının taşınmasından hiçbir suretle sorumlu değildir.Ancak bagaj kaybı veya hasarı hususunda MASMAVİ TURİZM gezide görevlendirdiği personelin AĞIR KUSURUNDAN kaynaklanan bir durum varsa , kaybolan bagajın içindekilerin değeri ve vasıfları gözetilmeksizin gezinin o bölümünde kullanılan ve eşyası kaybolan kişiye isabet eden ulaşım bedeli tazminat olarak yolcuya ödenir. MASMAVİ TURİZM 'in bu konuda kendi personeline rücu hakkı mahfuzdur. MASMAVİ TURİZM kayıp ve hasarlı eşyadan bu miktarın üzerinde sorumlu değildir.
4) Konaklama yerlerindeki eksiklikler, kötü servis konaklama yerindeki tesisatın veya tesisatların arızalı oluşu ve benzeri hususlar ile tesiste meydana gelebilecek maddi ve manevi hasarlı kazalardan MASMAVİ TURİZM sorumlu değildir. Müşteri bu gibi durumlarda TÜRSAB Tahkim Kurulu'na müracaatta ibraz edilmek üzere vaki aksaklık ile ilgili geziye birlikte katıldığı kişi ve grup dışından birisi ile MASMAVİ TURİZM tur personeli ve otel personelinin birlikte tanzim edecekleri tutanak bunu temin etmiyorsa , noter ve mahkeme sureti ile yapacağı tesbit tutanağını delili olarak almak ve ibraz etmek durumundadır.Vaki eksiklik ve aksaklıklar TÜRSAB çizelgesinde yazılı oranlarda ancak bu şekilde MASMAVİ TURİZM tarafından tazmin edilir. MASMAVİ TURİZM tesise rücu hakları mahfuzdur.
5) MASMAVİ TURİZM 'in konaklamaya ilişkin hizmeti , oteli müşterinin veya müşterinin de içinde bulunduğu grubun rezervasyonunun kesinleştirilmesi ile sona erer. Tesisin rezervasyonu kabul edip kesinleştirdiği halde, müşterinin tesise kabul edilmemesinden MASMAVİ TURİZM sorumlu tutulamaz. Ancak MASMAVİ TURİZM bu gibi durumlarda satışını yaptığı tesis ile aynı veya daha yüksek kategoride ki bir başka tesiste , müşterilerini transfer ücreti ve fiyat farkı talep etmeden konaklatabilir, MASMAVİ TURİZM 'in kusurlu tesise kendisi ve müşteri adına rücu hakkı saklıdır.
6) Müşterinin kendisine teklif edilen yeni yeri ve oteli kabul etmemesi halinde kendisine sadece dönüş için kullanacağı ulaşım hizmeti veya bu hizmetin karşılığı olan bedel MASMAVİ TURİZM tarafından müşteriye ödenir, sadece geri dönüşü temin edilir.
7) MASMAVİ TURİZM müşterilerine tesisleri tanıtırken , tesislerin kendi broşür ve tanıtım bilgilerini aynen aktarır.Bu bilgi ve tanıtımlardaki özelliklerin tesiste bulunmaması , bulunduğu halde faal olmamasından ötürü yanlış tanıtım yaptığı iddia olunamaz ve bu konuda hizmetin kusurundan bahis olunamaz.Müşterinin bu konuda satın aldığı tesise karşı kanun yollarına müracaat hakkı mahfuzdur.
8) Yurtdışı turlarında uçak saatlerinin ve günlerinin , sair ulaşım ve otel sorunlarından kaynaklanan program değişikliklerini gezinin ilan edilen yerlerine gidilip, yine ilan edilen sürelerde kalınması veya yine ulaşımdan kaynaklanan geç veya erken deparlar nedeniyle gezide kullanılması düşünülen gün ve geceleme sayılarındaki değişikliklerden MASMAVİ TURİZM sorumlu olmaz.Müşteri bu gibi irade dışı değişiklikleri gezi sırasında dahi olsa kabul etmiştir.
9) Yukarıda yazılı hususlar dışında kalan ve MASMAVİ TURİZM 'in kusurlu hizmetinden kaynaklanan tazminat talepleri hiçbir suretle gezi bedelini aşamaz. V )

SON HÜKÜMLER
1) MASMAVİ TURİZM ile müşterileri arasında kayıt esnasında ayrı ayrı akdolunan işbu sözleşme hükümleri, müşteri tarafından okunmuş ve kendisi ile birlikte aynı geziye katılacağını bildirdiği diğer şahısların adına da aynı şartlar altında kayıtlarının yapılmasını talep ve kabul ederek imzalamıştır.
2) Sözleşmede imzası bulunmayan , ancak geziye katılan şahısların kendi adlarına kayıt yaptırmakla görevlendirdikleri aşağıda imzası bulunan kişilerin işbu sözleşme altındaki imzaları , geziye katılanları bağladığı müşteri (yolcular) tarafından kabul edilmiştir.Buna rağmen , bizzat imzalarının olmadığı gerekçesiyle geziye katılan şahısların MASMAVİ TURİZM adına açacakları dava ve takipler neticesinde MASMAVİ TURİZM bu sözleşmede yazılı hususlar dışında bir bedel yada tazminat ödemek zorunda kalması halinde , sözleşmede imzası bulunan şahıslara MASMAVİ TURİZM in ödemiş olduğu fazla miktar için rücu hakkı mahfuzdur.İşbu sözleşmeden doğacak anlaşmazlıkların halinde , işbu sözleşme hükümleri ile birlikte TÜRSAB ÇİZELGESİ ve girişte bahis olunan yasaların ve MASMAVİ TURİZM konuya ilişkin kayıtları delil olarak dikkate alınacaktır. Taraflar arasında çıkacak tüm ihtilaflarda TÜRSAB TAHKİM KURULU' nun yetkili görevli olduğunu kabul etmişlerdir.
3) İşbu sözleşmede yazılı hususların bazılarının , mevcut yasalar veya daha sonra çıkacak yasalar nedeniyle geçersiz olması halinde sözleşme tamamen geçersiz hale gelmez.Bu durumda yasaya aykırı sözleşmeyi dolduran diğer sözleşme hükümleri bu dahi yoksa , Turizm mevzuatı , BK.,TTK.,MK.,ve ilgili sair yasa hükümleri tatbik olunur.
4) İşbu sözleşmede yazılı olmayan hususlarda da aynı V/1 madde hükmü kıyas en MASMAVİ TURİZM lehine kullanılır.
5) Taraflar arasındaki ihtilaflarda , MASMAVİ TURİZM tur kayıtları ile Ticaret defteri , rehber ve kayıt elemanı ifadeleri kesin delil hükmünde olacak ve muhtemel ihtilafın halinde bu belgeler ve ifadeler esas alınacaktır.
6) Yurtdışı Turlarda ilan olunan tesislere ilişkin kategoriler (Club,hotel,motel,otel,yıldız sayıları,birinci sınıf,ikinci sınıf, vb.) taraflar arasında muhtemel ihtilaf vukuunda , kalınan tesisin belgesi ile ilan edilen tesis sınıfı karşılaştırılır. Tesis belgesinin ilan edilenin altında olması halinde TÜRSAB Tahkim Kurulunun kendi çizelgesine göre vereceği karar doğrultusunda müşteriye bedel iadesinde bulunulur. Bu gibi durumlarda müşteri ayrıca tazminat talebinde bulunamaz.
7) Otel kategorisinin, ilan edilenin üzerinde olması halinde MASMAVİ TURİZM ek ücret talebinde bulunamaz.Müşteri bu kategoriyi kabul etmek zorundadır.
8) Özellikle yurtdışı turlarında aniden elde olmayan sebeplerle meydana gelen güzergah değişikliklerini aynı şehir ve yörelere farklı tarih ve saatlerde gidilmesi, ancak toplam gezi süresinin kısaltılmaması ve kalınacak tesislerin sınıf ve kategorilerinde değişiklik yapılmaması halinde müşteri gezi şartlarının yerine getirilmiş olduğunu kabul eder.
9) MASMAVİ TURİZM gerekli ve zorunlu olduğu durumlarda ilan veya taahhüt ettiği , havayolu şirketini , ulaşım araçlarını gezi sırasında veya öncesinde müşterisine haber vermeden değiştirebilir.
10) Geziye katılan müşterilerin gezi sırasında veya öncesinde yapılan değişiklikleri kabul etmeyerek turu terk etmeleri durumunda , TÜRSAB TAHKİM KURULU GÖREVLİ OLAMAYACAĞINDAN muhtemel tazminat veya iade talepleri genel mahkemelerde görülür. Bu durumda Kadıköy mahkeme ve icra daireleri yetkili olmakla birlikte , bu davada da istirdat veya tazminat talebinin tesbitinde TÜRSAB ÇİZELGESİ dikkate alınacak ve talebe tatbik olunacaktır.
11)Misafirlerimiz otele varış saatleri ne olursa olsun,odalara yerleşmenin en erken saati 14:00'de mümkün olabileceğini,çıkış günü ise tesisten ayrılış saatine bakmaksızın odaların en geç saat 12:00'de boşaltması gerektiğini ve alacakları ekstra yiyecek ,içecek ve program dışı hizmetlerin ücretinin kendisine ait olduğunu şimdiden kabul etmiş sayılır.
12)Bu formun doldurulması esnasında yapılabilecek hatalardan ötürü MASMAVİ TURİZM SEYAHAT ACAENTASI hiçbir sorumluluk kabul etmez. dolayısıyla bu formu teslim alan kişinin özellikle tarihleri,kalkış yerini ve diğer detayları incelemesi gereklidir.
13) İşbu sözleşme tüm broşürlerde ilan yoluyla müşterilere duyurulduğundan , geziye katılan ancak unutma veya kaybetme nedeniyle imzalı suretinin MASMAVİ TURİZM tarafından gerekli mercilere ibraz edilememesi durumlarında da MASMAVİ TURİZM müşterilerine tarafından okunup kabul edilmiş sayılırlar.ÖN TARAFTAKİ İMZAM İLE KABUL EDİYORUM
14)Kayıt formunda isimleri bulunan,geziye katılacak kişiler;iş bu madde ile birlikte ondört maddeden oluşan bu hususları;(kayıt işlemleri bir başkası tarafından yapılmış, imzalanmış veya faksla alıp rezervasyon yaptırmış olsa dahi)okunmuş,anlamış ve kabul etmiş sayılır.


 
 
 
 
 
Haklı Müşteri Mesajı
Tur Kayıt Sözleşmesi
Feray Turizm
Öneri veya Eleştiri | Dilek / İstek | Sık Kullanılanlara Ekle
Tüm Hakları Saklıdır Copyright © 2008 Web Sistemleri